Symbol för akustiktestad produkt Akustiktestat

I många miljöer där människor vistas och kommunicerar upplevs höga ljudnivåer som en av de mest störande faktorerna. Höga bullernivåer inverkar negativ på oss och påverkar hälsa, kommunikation, säkerhet, ekonomi (effektivitet och produktivitet), lärande och allmänt välbefinnande.

God rumsakustik

Förmågan till ljudabsorption indelas enligt internationell standard i fem absorptionsklasser, A-E där A står för den högsta nivån av ljudabsorptionen. Effektiva, ljudabsorberande plattor (ljudabsorptionsklass A) påverkar efterklangstid, ljudnivå, taltydlighet och avståndsdämpning och skapar därigenom god rumsakustisk komfort.

Vi trycker på Ecophons ljudabsorbenter. De är erkänt överlägsna när det kommer till ljudabsorption.

Vårt sätt att bearbeta och producera tryck på ljudabsorbenter skiljer sig från marknaden i övrigt.

I fråga om effek­tiv lju­dab­sorp­tion har Akustiktryck® klass A, även i fär­dig­tryckt skick. Vi använ­der en tryck­färg och tryckmetod som inte påver­kar pro­duk­tens lju­dab­sor­be­rande förmåga.


Vill du ha en personlig kontakt vänligen kontakta Anders Wackfelt direkt på Telefon 031-701 64 50  eller via e-post: anders.wackfelt@akustiktryck.se

Information om våra produkter finns också att hämta som PDF. 

Hämta Broschyrer